(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.cat

Plans d’Igualtat a empreses

La realització d’un pla d’igualtat a una empresa ens donarà una idea de la seva situació actual sobre aspectes retributius o comunicatius, entre d’altres, i ens pot aportar beneficis com garantir la igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes, garantir la igualtat retributiva per treballs d’igual valor, facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, millorar la comunicació interna i externa no sexista o promoure la salut laboral de la plantilla.

L’any 2007 es va aprovar la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, que promou la realització de plans d’igualtat, i els defineix, al seu article 46 com “un conjunt endreçat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació, tendents a assolir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe”.

Des d’aquell moment, s’ha anat treballant a nivell empresarial, d’agents socials i d’administracions públiques per poder fomentar l’aplicació de plans d’igualtat, anteriorment amb l’obligació de tenir-ne a les empreses amb plantilla superior a 250 persones i des del març de 2019 a empreses amb plantilles a partir de 50 persones, amb flexibilitat fins 2022 per la seva implantació progressiva (com regulen la Llei 6/2019, i els RD 901/2020, RD 902/2020).

Però, en què beneficia un pla d’igualtat a una empresa? Per què hem de plantejar-nos la seva realització a les nostres organitzacions?

Algunes de les avantatges provades en empreses que han implementat un pla d’igualtat són la millora de la productivitat i dels temps de feina, la millora del clima laboral, la reducció de l’absentisme, la flexibilitat de la organització en molts aspectes,  vinculats principalment als recursos humans, o el desenvolupament de la innovació i la creativitat.

A més, de forma cada cop més estesa, tenir un pla d’igualtat és condició obligatòria o valorable per accedir a contractacions amb altres empreses o tenir una millor puntuació en alguns concursos o licitacions públiques i, en alguns casos, fins i tot pot suposar sancions el fet de no tenir-ho.

No hem d’oblidar la imatge de l’empresa, i aquelles que hagin apostat per realitzar un pla d’igualtat, sens dubte demostren el seu compromís amb la responsabilitat social, factor en auge i que guanya cada cop més importància a l’hora de triar una empresa o una altra.

Des de Molins de Q posem a disposició la nostra experiència en Igualtat i Responsabilitat Social per ampliar informació o desenvolupar els vostres Plans d’Igualtat.

Natalia Paricio Borrás – Directora Tècnica RSC

E-quality

SERVIGESTION STAC, S.L.U. obté la certificació ISO 14001:2015

SERVIGESTION STAC, S.L.U. ha aconseguit la certificació del sistema de gestió integrat, segons la norma ISO 14001:2015, superant amb èxit  l’auditoria realitzada amb l’abast de intermediació entre l’usuari que demanda un taxi i el taxista. .

Gràcies al compromís de tots els integrants del SERVIGESTION STAC, S.L.U. i amb l’estreta col·laboració MOLINS DE Q,  s’ha aconseguit l’objectiu de la certificació.

Aquest èxit de SERVIGESTION STAC, S.L.U. reflecteix el gran esforç realitzat i confirma la cultura d’empresa, fonamentada en la satisfacció del client i  l’excel·lència en el servei.

MOLINS DE Q felicita a tots els integrants de SERVIGESTION STAC, S.L.U. pel gran treball realitzat.

ITNUBE aconsegueix la certificació ISO 27001:2013

ITNUBE ha obtingut la certificació ISO 27001:2013, empresa que desenvolupen productes per gestionar congressos tant virtuals com presencials.

L’equip de Molins de Q ha treballat estretament amb el personal i la direcció de ITNUBE.  per assolir tots els objectius proposats.

Molins de Q S.L. es congratula de l’èxit del projecte i felicita per l’esforç i el gran treball realitzat per tot el personal i equip directiu de ITNUBE.

Consultoria de gestió i qualitat Molins de Q

MOLINS DE Q ® (MdQ) neix el 2009 a Molins de Rei. Des dels seus inicis ofereix una nova forma de consultoria per a la PIME en aspectes de normativa de gestió, de seguretat i d’assessorament per a millorar la seva organització. Al 2011l’empresa tenia quatre treballadors. Amb el temps i la recuperació econòmica ha estat possible arribar a un equip de 22 professionals.

Centrat en les normatives ISO, la qualitat és la nostra millor carta de presentació. Som l’alternativa a la gran consultoria, massa vegades impersonal i econòmicament allunyada de la gran majoria de les petites i mitjanes empreses. Oferim, també, un servei integral d’assessorament i gestió per a un negoci estable. Estem convençuts que una anàlisi professional i personalitzada de l’empresa i l’elaboració d’un adequat diagnòstic, ajuda a elaborar un pla d’acció correcte per tal de promoure la millora contínua.

La nostra manera de fer és garantia d’èxit. 

 

 

Plásticos Soriano obté la certificació ISO 9001:2015

Plásticos Soriano S.L. ha obtingut la certificació ISO 9001:2015 amb l’abast de impressió i confecció de bosses de plàstic.

L’equip de Molins de Q ha treballat estretament amb el personal i la direcció de Plásticos Soriano S.L.  per assolir tots els objectius proposats.

Molins de Q S.L. es congratula de l’èxit del projecte i felicita per l’esforç i el gran treball realitzat per tot el personal i equip directiu de Plásticos Soriano S.L.

CORMAR S.A. aconsegueix la certificació ISO 9001:2015

L’empresa CORMAR S.A. ha aconseguit la certificació ISO 9001:2015 del sistema de gestió de la qualitat, amb un abast que inclou Comercialización de desconectadores de batería.
La important tasca realitzada per tot l’equip de CORMAR S.A., amb l’ajuda de la consultoria MOLINS DE Q, ha permès certificar el seu sistema de gestió de la qualitat, com a mostra de la seva decisió de fer una ferma aposta per la millora i la innovació.

Des d’aquí, felicitem a l’empresa per aquest gran assoliment. L’equip de la consultoria MOLINS DE Q se sent satisfet d’haver pogut participar en aquest projecte de millora contínua.

PROFESSIONAL COSMETICS S.A. es certifica per ISO 9001:2015 i ISO 22716:2006

PROFESSIONAL COSMETICS, S.A ha aconseguit el certificat del seu sistema de qualitat, segons ISO 9001:2015 i ISO 22716:2006 amb l’abast:

Disseny i desenvolupament, fabricació i comerciaizació de productes cosmètics capil•lars.

PROFESSIONAL COSMETICS, S. a. ha superat amb èxit l’auditoria realitzada després de l’esforç realitzat per tots els membres de l’empresa

Des de Molins de Q S.L. ens enorgullim, que una empresa mitjançant la dedicació, l’esforç i el compromís, aconsegueixi aquesta meta.

TRAGINERS DEL VENDRELL, S.L. ha aconseguit la certificació GMP+

TRAGINERS DEL VENDRELL, S.L. ha aconseguit la certificació GMP+ del seu sistema de gestió de la seguretat alimentària. L’abast de la certificació inclou el transport de pinsos i productes alimentaris sòlids.

Gràcies al treball, esforç i compromís de tots els integrants de TRAGINERS DEL VENDRELL, S.L el projecte ha estat un èxit. Després de l’exhaustiva auditoria externa, s’ha donat conformitat a la certificació GMP+, reafirmant el compromís amb la qualitat del servei.

Tot això ens encoratja a seguir acompanyant les empreses en el llarg camí de la competitivitat, la qualitat i l’excel·lència.

Felicitats a tots els integrants de TRAGINERS DEL VENDRELL, S.L per part de l’equip de MOLINS DE Q.