(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.cat

certificacio, certificacion, prevencio, riscos, prevencion, riesgos, OHSAS 18001, implantacio, implantacion, consultoria, molinsdeqLa legislació espanyola referent a la prevenció de riscos laborals és complexa i molt àmplia. Tot es fonamenta en la llei 31/95 de Prevenció de riscos laborals però hi ha infinitat de reials decrets, instruccions tècniques i notes tècniques de prevenció, editades per l’Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo, que augmenten la complexitat. Concretament l’article 31 de la llei 31/1995 i sobretot els articles 1 i 2 del RD 39/1997 obliguen, encara que no directament, a gestionar de forma integrada la prevenció.

Per enfrontar-nos a la legislació podem fer-ho des de dues vessants:

1)    Un sistema de gestió de la prevenció fonamentat en la normativa legal.

2)    Un sistema de gestió, segons l’especificació OHSAS 18001.

La diferència rau en el fet que un sistema de gestió de la prevenció legal podria ser de tipus burocràtic, és a dir, elaboració i conservació de diversa documentació per si de cas ens la demanen. Aquest és el sistema que habitualment implanten els Serveis de Prevenció Aliens, tot i que hi ha excepcions. El problema és que un sistema no s’integra dins de la gestió de l’empresa i a més, té un perill molt gran, que l’empresa no acompleixi la legislació. Aquest fet pot conduir a situacions molt greus, ja que una inspecció de treball pot arribar a ser determinant per a la viabilitat de l’organització.

Per altra banda, un sistema de gestió de la prevenció, segons l’especificació i certificació OHSAS 18001 ens permet assegurar l’acompliment legislatiu i a més, quelcom més important, el manteniment al llarg del temps del sistema i la millora contínua, sobretot amb un objectiu principal; la seguretat i la salut dels treballadors.

Aquesta implantació té una sèrie d’avantatges molt importants:

  1. Reducció de pèrdues ocasionades per accidents i malalties professionals.
  2. Millora de la imatge corporativa.
  3. Millora de l’avantatge competitiu
  4. Acompliment dels requisits legals.
  5.  Millora en els requisits i satisfacció dels clients.
  6. Motivació del personal i el conseqüent augment de la productivitat.
  7. Reducció de les baixes.
  8. Reducció de costos per inactivitat
  9. Reducció de costos ocasionats per sancions de tipus administratiu, penal i civil.

Des de Molins de Q podem implantar i certificar un sistema de gestió de la prevenció, segons OHSAS 18001 i permetre que la seva empresa pugui gaudir de tots els avantatges que comporta, una correcta gestió de la prevenció.